Dikhutsana tsa Marikana – Paperback

R150,00

Dithunthung di kile tsa tsoga kwa meepong ya polatinamo kwa Marikana mo tikologong ya Rustenburg. Go ne go nkga madi a ngwana wa motho, motsetse a ja ka seatla. Badiramoepong le mapodisa ba ne ba bolaana setlhogo letsatsi le penne. Ka bomadimabe go se ope yo o neng a gopola bana ba ba nnang mo tikologong eo. Bana ba batsadi ba bona ba bolailweng ke dikotsi mo meepong. Bana ba batsadi ba bona ba bolailweng ke malwetse a a tsamaelanang le HIV, le ba batsadi ba bona ba bolailweng ke badiramoepong le ba ba bolailweng ke mapodisa. Buisa lokwalonyana lo, gore o itemogele tshotlego, tlala, lenyora, selelo, kutlobotlhoko le go gatakiwa ga ditshwanelo tsa bana kwa Marikana. Mokwadi wa rona o go fa setshwantsho sa botshelo jwa bana ka motlha o ntšwa e neng e ja ntšwanyana kwa Marikana. Mokwadi o anela ka botshelo jwa moanelwamogolo mosimane Goitsemodimo le setlhopha sa gagwe sa dikhutsana tsa Marikana. Go anegelwa ke go tingwa.

Paperback

Author: ‘Mabinagotsholwa’ Kabelo Duncan Kgatea

1st Edition

Language: Setswana

SKU: 9780639915210 Categories: ,

Description

Dithunthung di kile tsa tsoga kwa meepong ya polatinamo kwa Marikana mo tikologong ya Rustenburg. Go ne go nkga madi a ngwana wa motho, motsetse a ja ka seatla. Badiramoepong le mapodisa ba ne ba bolaana setlhogo letsatsi le penne. Ka bomadimabe go se ope yo o neng a gopola bana ba ba nnang mo tikologong eo. Bana ba batsadi ba bona ba bolailweng ke dikotsi mo meepong. Bana ba batsadi ba bona ba bolailweng ke malwetse a a tsamaelanang le HIV, le ba batsadi ba bona ba bolailweng ke badiramoepong le ba ba bolailweng ke mapodisa. Buisa lokwalonyana lo, gore o itemogele tshotlego, tlala, lenyora, selelo, kutlobotlhoko le go gatakiwa ga ditshwanelo tsa bana kwa Marikana. Mokwadi wa rona o go fa setshwantsho sa botshelo jwa bana ka motlha o ntšwa e neng e ja ntšwanyana kwa Marikana. Mokwadi o anela ka botshelo jwa moanelwamogolo mosimane Goitsemodimo le setlhopha sa gagwe sa dikhutsana tsa Marikana. Go anegelwa ke go tingwa.

Author: ‘Mabinagotsholwa’ Kabelo Duncan Kgatea

1st Edition

Language: Setswana

This paperback copy can be sent via Paxi (please indicate your preferred location during checkout), door-to-door courier or it can be collected at the following pick-up location:

  • Equestria